Schatkamer van Fryslân

Historisch archiefonderzoek

Hieronder rekenen wij op deze plaats alle vormen van archiefonderzoek behalve genealogisch onderzoek. Voor historisch onderzoek in de bibliotheek verwijzen wij u naar de pagina Onderzoek > Bibliotheek.
Tresoar beheert ongeveer 1100 verschillende archieven en collecties die voor allerlei onderzoeken gebruikt kunnen worden. U kunt uw archiefonderzoek uitstekend voorbereiden via het internet. De zoekvensters daarvoor vindt u via Collectie > Archieven. Op deze site vindt u ook een stappenplan voor het doen van historisch onderzoek.

Enkele voorbeelden van in Tresoar bewaarde archieven zijn:

Archieven van de overheid:

  • de diverse provinciale besturen die Friesland vanaf 1498 heeft gekend
  • de rechtbanken die vanaf eind 15e eeuw hebben gefungeerd
  • andere rijksinstellingen zoals de gevangenissen, de rijksscholen (HBS en kweekscholen) en Rijkswaterstaat
  • de notarissen en de hypotheekbewaarders (kadaster)
  • de zeewerende waterschappen

Particuliere archieven:

  • plaatselijke kerken en hogere kerkelijke instellingen (hervormd, gereformeerd, doopsgezind, katholiek etc.)
  • Friese adellijke families die ooit de states en stinzen bewoonden en een grote invloed op het leven op het platteland uitoefenden
  • politieke partijen, vakbonden en aktiegroepen
  • zuivelfabrieken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven
  • culturele instellingen als het Fries Genootschap en de Fryske Kultuerried

Toegankelijkheid voor onderzoek
Al die archieven zijn gevormd als uitvloeisel van het bestaan en functioneren van deze bonte verscheidenheid aan instellingen en personen. In de loop der jaren hebben de papieren hun administratieve waarde vrijwel verloren en is alleen het historisch belang overgebleven. Daarom zijn ze overgebracht naar Tresoar waar de onderzoeker ze kan raadplegen. Welke archieven en collecties er precies door Tresoar bewaard worden ziet u in het archievenoverzicht. Op die pagina kunt u via een zoekvenster direct in alle inventarissen van de archieven zoeken.

Een paar hulp pagina's